Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Voor vader Pieter Hendrik Maasdam,

zijn zoon Hendrik Pieter Maasdam en zijn vrienden Jan Dirk van Deelen en diens jongere broer Antonie Hendrik van Deelen.

Een triest ongeluk in juni 1924.

Opdat zij niet vergeten worden.

 

Aanvullingen 10 dec 2019: Deze pagina (samengesteld op 3 nov j.l.) heb ik nu ten dele herschreven door middel van aanvullende gegevens, die ik verkregen heb van de familie F. Maasdam, naar aanleiding van hun recentelijk bezoek aan deze pagina EN bij mij thuis, waarvoor heel veel dank. Er zijn echter nog genoeg vraagtekens over en gezamenlijk proberen de familie F. Maasdam en ondergetekende de nog ontbrekende antwoorden te vinden, zodat t.z.t. de gedachtenis en daarmede het respect en eerbetoon aan deze familieleden, die er niet meer zijn, dan meer completer zullen zijn. Ik heb niet alleen informatie verkregen doch ook enkele waardevolle foto's en ik mag deze foto's hier plaatsen en tonen; ik heb de foto's voorzien van het eigendomsrecht van de familie F. Maasdam.

Alhoewel ik destijds deze pagina heb opgezet ter ere en respect aan de drie omgekomen vrienden, doe ik hierbij extra informatie plaatsen met betrekking tot de ouders van de jonge Hendrik Pieter Maasdam. Helaas ontbreekt het me aan voldoende informatie over de 2 mede-omgekomen broers van Deelen; maar desondanks is mijn eer en respect aan/voor hen er niet minder om.

Teneinde deze pagina voor het lezerspubliek niet al te lang te maken, heb ik derhalve een sub-pagina geopend met de foto's van de familie Maasdam uit die tijden en deze pagina is te vinden door op deze link te klikken. Familie Maasdam deel 2.

Tot dan zal ik hieronder slechts die aanvullende gegevens plaatsen (hieronder alsmede ook op de pagina Fam. Maasdam deel 2) en welke voor 100% waar zijn en niet gebaseerd op gissingen en of aannames ten einde geen valselijke informatie de wereld in te sturen. Dit vanwege het feit dat er in de beschikbare officiële documentatie onderlinge discrepancies aanwezig zijn.

Mijn dank is groot aan de familie F. Maasdam.

Einde berichtgeving 10 dec 2019.

Aanvulling d.d. 16 dec 2019: Ik heb een vervolg pagina geschreven Fam. Maasdam deel 3. 

 

 

Zie studbook kaart boven: 

PIETER HENDRIK MAASDAM was een Rotterdamse jongen geboren te Kralingen op 23 juni 1872 uit ouders Izaak Hendrik en Cornelia Bremken. (Beiden oorspronkelijk afkomstig uit Strijen ZH) en Pieter tekende voor het koloniale leger toen hij dienstplichtig werd en kwam al doende terecht in voormalig Ned. Indië, kreeg een relatie met een lokale vrouw geheten MOERSINAH met wie hij hun enige zoon kreeg geheten HENDRIK PIETER MAASDAM, geboren 13-9-1905 te Batavia en de kleine Hendrik groeide op, deed zijn best op school en kwam zodoende in het schooljaar 1924 terecht in de bovenbouw van de gouvernements HBS aan de Bilitonstraat. 

Hendrik had vrienden op school en dat waren onder andere de broers JAN DIRK VAN DEELEN, geboren te Koedoes op 31 juli 1905 en diens jonger broertje  ANT(h)ONIE HENDRIK VAN DEELEN, geboren te Solo op 25 juli 1907. Zij waren een tweetal kinderen van meerdere, van de heer A.van Deelen, inspecteur onderwijs en diens echtgenote, gevestigd te Bandoeng sedert 1908 en per 1922/1924 overgeplaatst naar Amboina, terwijl het gezin achterbleef te Bandoeng.

Een medeleerling van de gouvernements HBS in 1924 was Eppo Doeve, de later zo bekende tekenaar en ontwerper van bankbiljetten. Zie foto hieronder uit 1925. Gegevens zoals verstrekt door de Moesson.  Eppo staat helemal rechts, zie pijl en naam. Op bedoelde foto hieronder hadden de jongens Maasdam en gebroeders van Deelen kunnen staan, ware het niet dat er in juni/juli 1924 een vreselijk ongeluk plaats vond, waarbij de 3 genoemde jongens het leven lieten.

De 3 vrienden gingen een weekendje weg naar de Tangkoeban Perahoe  - de krater Kawah Ratoe (koninginekrater) en ook tegenwoordig genoemd de Kawah Mati (Dodelijke of dode krater.).

Door gifgassen overmand verloren de drie vrienden hun leven bij deze tocht en met hulp van 3 compagniën genie-troepen, vrijwillige burgers en plaatselijk bevolkingsleden werden na een paar dagen zoektochten hun lichamen gevonden en met veel moeite geborgen en begraven. Vader Maasdam was bij het hele gebeuren aanwezig en de heer van Deelen was in Amboina en derhalve gedeeltelijk aanwezig.

In de oude kranten van Delpher zijn diverse verslagen over het dodelijk gebeuren te lezen en de heer C.W. Wormser (bekend schrijver, Directeur Preanger Bode, Alpinist (en meer), die bij de reddingspogingen van de jongens een zeer belangrijke en behulpzame rol vervulde, heeft in zijn boek Drie en Dertig Jaren op Java de hele gebeurtenis tot in detail beschreven.

En om een idee te hebben wie de heer C.W. Wormser (Carel Wilhelm) was, hieronder een tweetal foto's (circa 1921 toen Louis in Indië was) uit de Moesson waar hij samen met Louis Couperus,  K.A.R. Bosscha en H.W. Hoogland op staat:

 

De heer Wormser had in 1924 eveneens een zoon van de leeftijd van de drie genoemde slachtoffers en dat was Johan Adam Wormser (vernoemd naar zijn opa), geboren 1907 te Hilversum, die echter op het Lyceum te Bandoeng zat en niet op de HBS. De heer Johan Adam Wormser was eveneens een zeer bekend journalist en schrijver. (De Moesson staat vol van zijn epistels.)

Op DBNL genoeg te vinden over de opa van de jonge Johan Adam Wormser.

Wat me opviel toen ik de krantenberichten door neuzelde is het feit, dat het spreekwoord De Beste Stuurlui staan aan wal ook hier zeer toepasselijk was en men ongenadig alles en iedereen die met de reddingspogingen bezig waren, via krantenberichten er van langs gaf...Goh, op welke forums heden ten dage en betrekking hebbend op het Indisch gebeuren lees ik dit soort berichten ook? Elkaar digitaal doodslaan en de vreselijkste verwensingen naar het hoofd gooien....triest dat men dit toelaat en nog triester dat de "daders" in hun  "oude dagen" zich tot zoiets verlagen. Des mensens eigen? 

 

De Ned.Indische regering en met behulp van giften van burgers, boerenbuitenlui richtte een monument op ter ere en respect van deze 3 jongens, nabij de plek van het ongeluk. De familie Ursone - zie deze pagina https://www.imexbo.nl/bandung-pandu.html was één der eersten om hun bijdragen te leveren. (De familie URSONE was te Bandoeng een zeer bekende fabrikant van graftstenen en marmer.)

 

Hieronder enkele foto's met vermelding dat de foto's afkomstig zijn uit FotoZoektFamilie.

Het monument bestaat heden ten dage nog slechts in de digitale wereld, want anno 2019 is het er niet meer. Op de foto hieronder van het bovenstuk van het monument heb ik abusievelijk de geboorte datum en plaats van Anthonie Hendrik niet vermeld. Geb. datum/plaats: 25 juli 1907 te Solo. Hij was nog net niet 17 jaren oud.

 

Hieronder evenens uit FotoZoektFamilie een foto van het monument uit een andere gezichtshoek. Het echtpaar op de foto heeft niets te maken met de gebeurtenis en familie Maasdam / van Deelen.

 

Het leven ging door en zo ook voor de heer Maasdam, ondanks het feit, dat hij  later in 1924 zijn enig kind en zoon verloor.

De crisisjaren braken aan en zo ook de oorlog en de Japanse bezetting van voormalig Ned. Indië en op 8 maart 1942 werd de heer Maasdam gedwongen het kamp Ambarawa 8 (Semarang) in te gaan. Hij was 70 jaren oud en vlak voor het beëindigen van de oorlog liet hij het leven op 4 januari 1945.

Het grootste deel van zijn leven gaf hij aan Indië waar hij hoopte zijn geluk te vinden: hij vond ten dele zijn geluk en betaalde de hoogste prijs ervoor - een vroege dood van zijn zoon en zijn dood in een interneringskamp Ambarawa 8, het kamp voor oudere mannen.

Mij is onbekend wat er verder met het gezin van Deelen gebeurde. Ik heb het niet verder uitgeplozen, wegens ontbrekende en/of gebrekkige informatie. Helaas, want ik had de broers van Deelen ook heel graag mijn eer en respect uitgebreider kenbaar willen maken, opdat de wereld hen ook niet vergete.

 

 Moge zij allen in alle eeuwige vrede rusten onder de hoede van de Allerhoogste Schepper.

Top