Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Het fort te Ngawi
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto Sante Eede
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Het bijna verloren geraakt christelijk kerkhof van MOJOKERTO.

Foto's met dank aan Nathallia Fidrawati en Maria Christina, beiden uit Mojokerto afkomstig. Dank zij hen, die uit eigen middelen en tijd, hun energie stoppen in het rondstruinen naar oudheden en dergelijke uit de koloniale tijd.... Heel veel dank aan Nathallia en Maria. Beide personen zijn te vinden op Facebook onder de genoemde namen. Ter aanvulling: Nathallia is tevens beroepsfotografe en heeft ook nog haar site https://www.facebook.com/Minerva-Art-105707556458252/?fref=ts  en daarnaast ook te vinden op: http://nathalliafidrawati.simplesite.com/416734594

 

 Foto onder: Het graf van Mina Mooyaart en W.F.A. Mooyaart. Copyright Marina Christina.

De almanakken en de kranten doorgespit. De almanakken geven aan dat W.F.A. Mooyaart trouw was aan zijn werkgever en tot aan zijn pensioen werkzaam was op de suikerfabriek SEDATI te Mojokerto, maar GEEN naamsvermelding van zijn echtgenote.(In de almanakken staat gewoontegetrouw de naam van de echtgenote tussen haakjes.)

Ik vermoed derhalve dat zijn echtgenote MINA Mooyaart een Indonesische was en dat hun huwelijk niet officieel geregistreerd was. Er is namelijk ook geen geboortedatum van mevr. Mooyaart vermeld. 

Ik vermoed dat het gezin een dochter had geheten J. Mooyaart en ook woonachtig was te Mojokerto en werkzaam was (1922) als Sub. Griffier te Mojokerto. (Later overgeplaatst naar Jombang Oost Java. Voor het overige heb ik geen nadere bizonderheden over dit gezin kunnen vinden.

Op 9 dec 1901 dient Paul Frederik Adriaan Mooyaart te Pasoeroean een verzoek in om het ambtenaarsexamen te mogen bijwonen. Zou een broer geweest kunnen zijn. Verder voor mij niet relevant. De naam MOOYAART is in elk geval verbonden met de VOC te Ceylon.

Aanvulling 11 dec 2015....Zie ook foto onder: (Foto gemaakt door Nathallia Fidrawati)

 Aanvulling 11 dec 2015: (Foto gemaakt door Nathallia Fidrawati)

Ja, dan hebben we vervolgens het graf van Emile Victor KAYZEL. (De foto van het volledig graf is beschikbaar). De familienaam KAYZEL komt veel voor in Surakarta Klaten e.o. Emile Victor werd ERKEND op 10 sept 1907 volgens de almanakken. Maar gemakshalve wordt die datum als geboortedatum genoteerd in de archieven. Zijn vader was EUGENE VICTOR KAYZEL en zijn moeder was WARSINEM. Ook Emile ontkwam niet aan de Japanse internering. De genoemde A.W. Kayzel-Dieders op de interneringskaart zal hoogstwaarschijnlijk zijn vrouw geweest zijn. In de streken Jogja en Solo kwam de naam Dieders veelvuldig voor.

Emile Victor Kayzel stierf te Mojokerto op 1 mei 1976. Hij overleefde het Japanse interneringskamp nog 31 jaren.

 

Uittreksel van de databank van de Interneringskaarten.

Een voorvader DIEDERS geraakte in 1877 in problemen, omdat hij zonder toestemming een overledenen had begraven en kreeg een tweedaagse straf en een boete. Zie krantenknipsel. Als het aan de ambtenarij lag, dan had de overlevende zeker nog een paar dagen moeten wachten en dat bij die tropentemperaturen...over ambtenarij gesproken.... Toen en heden ten dage: geen bal veranderd. 

Aanvulling 11 dec 2015; (Foto gemaakt door Natahallia Fidrawati)

Hieronder een drietal graven waar ik geen raad mee weet. Voor de eventuele nazaten: Er zijn volledige scans beschikbaar. Wel tegen overlegging van bewijs van verwantschap of iets dergelijks.

 

Als eerste dan het graf van mevr. Hermeline Pattie geboren Barthélemy. RA1915: Erkend Hermelijn Barthélemy Djombang 5 dec 1911 - pag 180. (Op de foto onder is abusievelijk vermeld 1914. Dit moet 1911 zijn.)

Aanvulling d.d. 2 mei 2016: Ergens circa 1933 zijn gehuwd de heer L.A. Pattie en H. Barthélemy. Tot 1939 was hij Tuin-opzichter op de Suikerfabriek SOMOBITO en in 1939 was hij werkzaam op de Suikerfabriek Kremboong-Toelangan (Sidoarjo) als Tuin opzichter. Als liefhebberij deed hij aan tennis, want in 1939 deed hij mee aan een tenniswedstrijd.

 

 

Onderstaande foto: Internet-owner unknown/eigenaar onbekend/siapa pemiliknya tidak diketahuin.

 


 

 

Hieronder (foto gemaakt door Nathallia Fidrawati) het graf van Oma Da Mis v. Leeuwen. ( Volgens het opschrift zit er een spatie tussen Da en Mis. Geboortedatum en overlijdensdatum in de Indonesische taal. (Lahir en Wafat). Voor de eventuele nazaten: Er zijn volledige scans beschikbaar. Wel tegen overlegging van bewijs van verwantschap of iets dergelijks.

 

 


 

 

Mevr. A.A. Moekijit - Keyman.  Foto gemaakt door Nathallia Fidrawati) Voor de eventuele nazaten: Er zijn volledige scans beschikbaar. Wel tegen overlegging van bewijs van verwantschap of iets dergelijks.

 

  

Overige foto's van enkele graven van het kerkhof, waar ik geen wijs uit kon, maar hier plaats om aan te tonen, dat niet enkel Peneleh in Surabaya in deplorabele staat is.

Alle hieronder getoonde foto's zijn COPYRIGHT van Nathallia Fidrawati. DO NOT COPY UNAUTHORIZED please !!!!

 

 

 

 

Gelet op de graven op de achtergrond zijn er - vermoed ik - nog wel meerdere begravenen te ontdekken. Doch, het moet liefdewerk blijven van de fotograven en geen "must". Van mijn kant is het liefdewerk en oud papier......Dames en heren toeristen die nog wel een reisje willen wagen naar Mojokerto: Gaat uw gang

Met dank aan Maria Christina en Nathallia Fidrawati.

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....