Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh Kerkhof Surabaya anno 2014.

Makam Peneleh Surabaya 2014.

Een foto reportage met foto's van maart april 2014, van Nathallia Fidrawati - Al haar foto's zijn Copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Nathallia Fidrawati to make use of the pictures on this site.

Zie ook haar Facebook account en zoek onder de naam Nathallia Fidrawati. Zij heeft een kleine 1000 foto's ge-openbaard. 

Waar mogelijk heb ik sommige foto's voorzien van commentaar.

 


 

Zusters Ursulinen: Eerst een fragment over het vertrek naar voormalig Nederlands-Indië van enkele zusters.

- NAAR DE MISSIE.
Zooals het 'Huisgezin' mededeelt, zijn Vrijdag jl zes eerw. Zusters Ursulinen uit het klooster Mariaoord te VUGHT maar de missie van Nederlandsch-Indie vertrokken, met het stoomschip KAWI, terwijl drie Zusters nog deze maand met de WILIS naar Ned.Indie zullen vertrekken, daar er op de KAWI geen plaats meer was voor alle negen Zusters. Deze religieuzen zijn bestemd voor de huizen der Ursulinen te Noordwijk (Batavia), Buitenzorg, Soerabaja, Malang en Bandoeng.
De namen der Religieuzen zijn:
* Mère Fernanda (Dickhaus), Munster; [per Kawi]
* Mère Bernard (Maucel), Mortain; [per Kawi]
* Mère Hedwig (Schultes), Keulen; [per Kawi]
* Mère Angela (Bal), Amsterdam; [per Wilis]
* Mère Cordula (van der A), Den Haag; [per Kawi]
* Mère Agnes (van Houts), Deurne; [per Kawi]
* Mère Berchmans (van Gog), Deurne; [per Kawi]
* Soeur Angeline (Fleuren), St. Anthonis; [per Wilis]
* Soeur Elisabeth (van Helvoort), Vlijmen; [per Wilis]
Deze kleine kolonie zal een groote aanwinst zijn voor de huizen op Java, daar de Zusters ook 4 aken middelbaar onderwijs meebrengen, daarenboven een goede gezondheid, jeugdigen krachten en een grooten ijver.
De afscheidsplechtigheid in de kapel van Mariaoord Vrijdagochtend was zeer indrukwekkend. De weleerw. pater Merten S.J., missionaris in Ned-Indie, thans met verlof hier te lande (vertoevende in het retraitehuis te VUGHT), deelde aan de vertrekkende Zusters de Missiekruisen uit en gaf haar voor het laatst den zegen met het Allerheiligste.
[Het Centrum 1913_11_04_0_03 ]

 

B2187: Het graf van Mére Louise, eerste overste: "Van hare dankbare leerlingen." 

 

 

Uit de Indische almanak een lijst van zusters die in het grote verzamelgraf zijn bijgelegd met hun officiële burgerlijke geboortenamen. Deze info voor diegenen die op zoek zijn naar hun gegevens over hun voorouders en familie. (Kakek dan nenek moyang.)

 


 

Het graf van de pastoors Laane, Terwindt en Wintjes.

Pastoor Arnoldus Terwindt. Geboren op 17 dec 1825 te Pannerden en overleden op 13 juni 1892 te Soerabaja. Hij was priester van de Societeit der Jezuieten en Apostolisch missionaris/ Zijn ouders waren Joannes Terwindt (1782-1856) en Johanna Gerarda Wolters (1793-1863).

Pastoor Cornelis Adrianus Maria Laane. Geboren 15 febr 1856 te Roosendaal en gestorven te Surabaya op 21 nov 1909. Zijn ouders waren Johannes Adrianus Laane (1822-1895) en Wilhelmina Jacoba Maria Daverveldt (1829-1883). Pastoor C.A.M. Laane was de stichter van het Canisius College te Nijmegen en was Jezuiet. Te Surabaya was hij pastoor en Superior Statie.

 

Pastoor Petrus Antonius Wintjes. Hij schreef in 1900 een boek: Gebeden van Alfoeren.

 


 

Een beenderen tombe / Omah (rumah) Balung:

Gooi het er maar in:  

 

 


 

Paul Francois Corneille Vreede, geboren te Tilburg 16 mei 1812 en gestorven te Soerabaja 18 mei 1861. Zoon van Paulus Vreede en Francoise Charlotte Abel, ook genoemd Franziska Charlotte von Abel. Paul was gehuwd 22 dec 1837 te Delft met Diderica Elisabeth van Rossum (*26 febr 1814 en +8 nov 1863.) Hun dochter huwde een nazaat van de familie Wolterbeek.

Aanvullende gegevens bron Boeroeng: Een kleindochter van Paul Francois Corneille Vreede was Henriette Vreede (haar vader was Cornelis Eliza Vreede) en zij huwde Frank van Vloten. Meer over Frank van Vloten is te lezen op KLIK HIER.

Verwant aan de familie Vreede (achterkleinzoon van een broer van Paul Francois Corneille) is Erik Hazelhoff Roelfzema en ik neem aan dat deze naam wel bij een ieder bekend is.

 

2 Jaren later stierf zijn weduwe Diderica Elisabeth Vreede. Geboren 26 febr 1816 en gestorven 8 nov 1863 te Soerabaja. Mij is helaas onbekend of haar graf aangebouwd is aan het graf van haar man of dat zij op een apart gelegen stuk grond begraven is. (De fotografe kan het zich helaas niet meer herinneren.) Ik zelf vermoed dat haar graf aangrenzend is aan het graf van haar man, gelet op de kleur van de sokkel achter haar grafplaat

De grafsteen vermeldt haar naam als DIEDERIKA. Wat mij opvalt is het feit, dat het graf van haar man een pronk/praalgraf is, daar waar haar graf vrij eenvoudig is.

"Hier rust vrouwe Diederika Elisabeth Vreede. Wed. van Rossum. Geb: den 26 febr.1816. Overl. den 8 nov. 1863."

 


 

 

Gertrude Francoise Cicile Reijneke, geboren te Soerabaja 16 nov 1833 en gestorven te Soerabaja op 14 sept 1895 - gehuwd met Willem George Boermeester, geboren 16 maart 1825 te Soerabaja en gestorven te Soerabaja op 14 april 1874. (Zijn grootmoeder was een inheemse en heette Mina.) Op de geboorte akte staat zij genoemd als Gertrude Francoise Cécile Reijneke. (Ik ben gerelateerd aan de familie Reijneke met nog wat erachteraan.) Zij hadden 3 (of meerdere ??) kinderen, waaronder in ieder geval een dochter Francoise Pauline Marie Boermeester en nog een andere dochter en een zoontje van 3 maanden.(*febr1859 +april 1959).

Aanvullende genealogische gegevens (bron Boeroeng en) slechts ten dele door mij op deze pagina geplaatst omdat het slechts om globale genealogische informtie gaat met betrekking tot de hieronder getoonde foto van het graf. Met een beetje inspanning via de google zoekmachine kunnen belangstellenden meer vinden over de personen behorende bij de hiernavolgende genoemde families.

De hierboven eerder genoemde dochter Francoise Pauline Marie Boermeester (*12-5-1853 Surabaya en + 3-4-1927 Den Haag) huwde op 5-6-1872 te Surabaya met Johan Willem Hofman.

Een kleinkind uit dit huwelijk was Francoise Laurence Wilhelmina Hoolboom (* 14-9-1901 Den Haag en + 2-12-1981 Den Haag) en zij huwde op 16-12-1928 te Medan met Marius Jacobus Brinkhorst. (De vader van Francoise was officier artillerie in Indië.)

Een kleindochter van Marius Jacobus Brinkhorst gehuwd met Francoise Laurence Wilhelmina Hoolboom is Petra Laurentien Brinkhorst en een ieder die een klein beetje op de hoogte is van het wel en wee van Nederland weet dan wel meer over dit kleinkind. Zo niet, pech gehad en moet de google zoekmachine maar overuren voor u gaan draaien.(Google ook op de naam van Prins Constantijn, dan vindt men het wel.)

 

Aanvullingen via Boeroeng en Krancher.com waarvoor dank:

Het graf van een deel van de familie Reineke (Reijneke).

Voor meer details en foto's, gelieve men de volgende links te gebruiken naar het I4E.

Link 1: 

Link 2:

Link 3: 

 

Zie verder ook de pagina: Pnl911 Reyneke Andelavoor een andere foto van hun graf gedateerd 9 nov 2021.

 


Tekst/informatie herzien op 19 mei 2014, n.a.v. email correspondentie met een nazaat van het geslacht Bochardt. Met dank.

 

Gerrit Zeverijn Bochardt. Hij was geboren te Bergum (Tjietjerksteradeel) Fr. op 3 okt 1866 en had meerdere broers en zusters. Zijn ouders waren: Lambertus Bochardt - arts, * 28-7-1829 te Joure, + 27-2-1909 te Leeuwarden en gehuwd met Wiebke Ulbes Bergsma, * 12-7-1831 te Wymbritseradeel  en + 18-1-1904 te Bergum. Zijn grootouders waren August Wilhelm Friedrich Bochardt * Baden Würtemberg circa 1803 en + 6-5-1873 te Wonseradeel, gehuwd met Fokje Lambertus Zeverijn * 2-1-1809 Joure en + ??

Gerrit Zeverijn Bochardt was gehuwd met M.P. Brünner en was hoofdmachinist op de SF Wonoboto, Garoem (Blitar) en Ngadiredjo. Was ook lid van een sociale vereniging tbv de armen; lid der Vrijmetselaars Loge De Vriendschap en vandaar het teken op zijn grafsteen. (In de almanakken is een fout geslopen, aangezien hij in 1940 nog als werkzaam wordt beschouwd op de SF Ngadiredjo. !!)

De familie leden Bochardt waren talrijk en op het internet is genoeg hierover te vinden. Ook bij het KITLV is een documentatie aanwezig over enkele leden van deze familie. Veel leden van deze familie zijn naar Ned. Indie vertrokken en aldaar gevestigd.

Broers en zusters van Gerrit Zeverijn Bochardt waren: 

  1. August Wilhelm Friedrich (1854-??)
  2. Lambertus (1856-1922)
  3. Ulbo Carl (1859-1925)
  4. Maria Margaretha (1861-??)
  5. Fokje (1864-1869)
  6. Carolina Louise (1872-1938)
  7. Fokje (1869-1950)
  8. Louis (1875-??) 

Een lid van de familie was Louise Pauline Bochardt * Madioen 31 maart 1896 en + 26 dec 1941 te Meester Cornelis Batavia en gehuwd met Johannes Renaud op 25 maart 1914 te Blitar. (Geboren 1 april 1888 Oud Beijerland en gestorven 11 aug 1969 te Amsterdam.)

Zie ook het krantenknipsel onderaan inzake de rede die de heer J.Th. Renaud hield namens de familie.

 

Op het graf van Gerrit Zeverijn zijn losse stenen te zien. ......Ik kreeg heden 19 mei 2014 een mailtje van een nazate van Gerrit Zeverijn Bochardt met de volgende (gedeeltelijke) inhoud:...quote: Oh ja, wat betreft de stenen, dat is van bezoekers. In Maastricht zie je dat nu ook heel veel. Als je een graf bezoekt, dat leg je een steentje op het graf. Unquote. Dank voor mededeling. Was mij onbekend. (Zie Gastenboek voor de algehele tekst)

Ik kreeg ook het portret van Gerrit Zeverijn Bochardt van zijn nazaat Patricia Bochardt, waarvoor heel veel dank, opdat ook achter dit graf nu een gezicht is. 

 

  

 

Hieronder een foto van het graf gedateerd 09 nov 2021:(Prive collectie imexbo.nl)

Het graf heeft een "renovatie beurt" ondergaan en de letters zijn nu goudkleurig geverfd.

 

Een scan uit de oude kranten met betrekking tot zijn overlijden. Hieruit valt zijn betrokkenheid tot de Vrijmetselarij te herleiden. In de oude kranten vond ik geen geboorte advertenties, die eventueel betrekking hadden op het echtpaar Bochardt-Brünnen. In  nov 1893 verloofde hij zich met zijn vrouw Maria Pauline Brünner.

Zij huwden te Temanggoeng (nabij Jogja/Semarang) op 23 mei 1894 en op dezelfde dag huwden ook Charles Theodore Doeve ( Spoorwegbeambte *Salatiga 15-4-1873 en +1908 Medan) en Charlotte Wilhelmine Brünner met elkaareveneens te Temanggoeng. 

Extra informatie over Temanggoeng: Dit plaatsje was na de 2de WO een broeihaard van de PKI en in de 21ste eeuw een schuilplaats voor leden van de Jemaah Islamiyah.

De familie Brünner was zeer ruimschoots vertegenwoordigd op Java. (Batavia, Semarang, Kedoe, Soerabaja.)

 

 

  

Om eventuele misverstanden te voorkomen: In Soerabaja was ook destijds de apotheek De Vriendschap, welke gevestigd was in de buurt van Kepoeteran (Keputran.)

 


 

Hendrik Olie en kleinzoon Hendrik Olie. Ook voor deze beiden heren heb ik getracht meer info te vinden, doch ook voor hen geldt dat er velen waren die Hendrik Olie heetten. Het is een geslacht met Amsterdam als oorsprong. Zou er een beeltenis vroeger geplaatst zijn in die ronde uitsparing?

Bron: Indische almanak Peneleh Soerabaya. B 325 Hier rust Hendrik Olie en zijn kleinzoon Hendrik Olie. [Hendrik Olie, overl. 30-6-1864 (RA 1865, 116); Hendrik Jan Olie, geb. 14-5-1877 (RA 1878, 240), overl. 14-7-1877 (RA 1878, 302)] Hoogstwaarschijnlijk zullen beiden hier bedoeld zijn.

Bron 1 en 2: (Via Boeroeng verkregen):1)  www.iisg.nl Indische Besluiten 1857/9037 d.d. 11-10-1859 en afkomstig uit Amsterdam, oud 43 jaar. 2) Stadsarchief Amsterdam: Scheepsgezagvoerder te Amsterdam in 1851, gehuwd met ?? en geboren 5 mei 1816... In 1859 zou hij dus 43 jaar geweest zijn.

 


 

Charles Dallas Halliburton. Ook voor deze gentleman met Schotse voorouders geldt eender, dat er niet veel te achterhalen is. De familie naam was oorspronkelijk Dallas en samengevoegd  met Haliburton. (Met een "l" ).

Er staat geschreven: Amavimus Amamus Amarimus. Dit is ONJUIST: het moet zijn Amavimus Amamus Amabimus en betekent "Wij hielden van je, wij houden van je en wij zullen van je blijven houden". 

Aanvulling dd 7 sept 2014. Mij was niet eerder bekend, dat de foto niet geheel compleet is. Er hoort namelijk een kruis boven op te staan  met de tekst: Fallen asleep in Jesus. Zie onder de tekst uit de almanak.

Het kruis was afgebroken. Wanneer? In elk geval behoort onderstaande foto tot het graf.

  


 

Hendrik Weijer Harten, geboren 13 jan 1861 te Rotterdam en overleden te Soerabaja 13 dec 1901 aan de ziekte cholera. Hij was gehuwd met Maria Eliza Glättli, geboren Soerabaja 2 maart 1872 en gestorven te Rijswijk 27 febr 1966. Jacob Harten waar hij mee in dit graf ligt, is zijn tweede kind uit dit huwelijk. Alle overige kinderen waren in Soerabaja geboren en in Nederland gestorven.

Voor meer bizonderheden verwijs ik naar de site van Drs. Sibrand P. Martens en dat is HIER te VINDEN in een apart venster.

 


 

P.J.B. de Perez, geboren op 1 dec 1803 te Den Bosch en gestorven 16 maart 1859 te Badjoa Celebes. Hij was op dienstreis te Badjoa tijdens overlijden. Hij heeft oa. zee/landkaarten geproduceerd van het voormalig Nederlands-Indië. Hij was regerings commissaris in november 1858 in verband met de BONI expeditie onder leding van generaal Majoor Steinmetz. Op 12 febr 1859 vond de landing plaats te Boni van de troepen, na een mislukte onderhandeling in jan 1859. P.J.B. de Perez heeft de afloop niet meer meegemaakt.

 

Toegevoegd onderstaande foto's van het graf van Perez. De foto's zijn eigendom en copyright van Tjok Mas, eveneens op Facebook te vinden onder dezelfd naam Tjok Mas. Foto's met toestemming geplaatst, waarvoor dank. Mbak Tjok, makasih!!!!

 

 

 

 


 

Richard Henry Tolson. Hij was gehuwd met de Chinese vrouw Tjoan Nyo en woonde te Tempeh Probolinggo. Hoogstwaarschijnlijk zat hij in de tabakscultuur. Uit dit huwelijk onder andere zoon Richard Tolson op 19 sept 1916 te Amsterdam gehuwd met Andrea Engelina Maij, dochter van Andreas Maij en Johanna Wilhelmina Voges. (14 juni 1926 vond echtscheiding plaats.)

Hieronder opnames van het graf gedateerd 9 nov 2021. Prive collectie imexbo.nl 


 

Graf E4541. Francisca Wilhelmina Moerland, geboren te Banjarmasin 2 juni 1861 en gestorven te Soerabaja 13 maart 1938. Zij was gehuwd met van der Els. Er is verder weinig over haar mede te delen.

(Note: Ik had voorheen foutieve geb. en overl. datums genoteerd, doch Ish Krancher attenteerde mij erop dat de datums fout waren. Gecorrigeerd 1 febr 2022 met dank aan Ish.)

 


 

Graf B293: Eduard Spier, (* 29 maart 1843 Pontianak(Mariannusoord) en + Soerabaja 18 mei 1900), zoon van Emmanuel Spier (*13 okt 1805 Kalkar Noord Rhein Westfalen en + Soerabaja 22 jan 1885) en Louissa Wilhelmina Brinkhuijsen. Hij was gehuwd met Anna Sophia Blaek en was later pakhuismeester te Pontianak. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, waaronder een zoon ook Eduard Spier geheten.( *30 juni 1888 Makassar en + Voorschoten 8 jan 1955.)... Het tweede kind was in 1871 doodgeboren.

In het zelfde graf B293 als Eduard Spier hierboven (Almanak Indisch 2):

Hier rust Joannes Christiaan Polack, geboren den 10den Februari 1849 en overleden 24 aug 1863. In Soerabaya was woonachtig een Johannes Frederik Polack gehuwd 1) Ester Mauritzen en 2) Meijer. Uit het eerste huwelijk werden 5 kinderen geboren en uit het tweede huwelijk nog een zoon.

 


   

Enkele beelden van het kerkhof.

 

Een curiositeit? Het IKON ook aldaar vertegenwoordigd? Wel een kleine afdeling dan.

 

 

 

"Sic Gloria Transit Mundi".

 


 

J. Welter, een functionaris uit het leger. Aanvullende gegevens van Boeroeng's tips en de Indische almanak(ken).

In eerste instantie was de foto te onduidelijk en had ik er geen lol in om me er druk om te maken. Boeroeng verstrekte mij enkele tips en wat blijkt? Het praalgraaf zoals hieronder getoond doet de gestorvene eer aan, want:

Uit de Indische almanak en Adelsboek: 

B 81 Hier rust mijn dierbare echtgenoot en vriend J. Welter. In leven 1ste Luitenant der Artillerie. Geboren 19 april 1818 en overleden 8 juli 1855. ( Noot van de samensteller van de almanak: De gietijzeren toren op het graf werd door J.L. Nering Bögel en Co te Deventer vervaardigd.)

Hij was gehuwd met:  Johanna Maria Menu, geb. Semarang 29 juni 1832, werd bij akte d.d. 20 maart 1876 voor 3/8 eigenaresse van landgoed Tjitrap, overl. Brussel 14 okt. 1914, tr. te Batavia 18 okt. 1854 Jan Welter, geb. Utrecht 9 april 1818.

Zij trouwde ten tweede op 6 dec 1862 te Batavia met: Johannes Jacobus Wilhelmus Eliza Verstege, geboren Ternate 4 juli 1834 en overleden Den Haag 2 sept 1890.

Eerste merkwaardigheid: Volgens de almanak/legerkaart ging hij met een tweejarig ziekterverlof op 23 sept 1866 naar Nederland en keerde naar Indië terug per schip CORNELIS WERNER EDUARD op 29 jan 1869. (Dus eigenlijk 2 en een half jaar, mits de datum 29 jan 1869 klopt.!!)

Tweede merkwaardigheid: Een schip deed er in die tijden ongeveer 3 maanden over een enkele reis, dus met de terugreis mee 6 maanden. Hoe toevallig, dat op de uitreis van 29 sept 1869 op deze zelfde Cornelis Werner Eduard richting Indië, zijn directe bevelhebber Hfd Int. Majoor T.C.J. Kroesen en aankomend BB ambtenaar J. Boers aan boord waren. (Resp. mijn overgrootvader en grootvader). Zie voor meer details over beiden de pagina Een Romance op zee.)

Kortom om terug te komen op mijn bovenstaande zinsnede: Het praalgraf doet de gestorvene eer aan....

Johanna Maria Menu was een zuster van:

 

  1. Margaretha Catharina Menu (*22-4-1829 Batavia en +Batavia 10 febr 1896) en gehuwd met Mr. Hendrik Willem Du Perron op 20 nov 1848 te Batavia en gescheiden op 11 nov 1870.). Zijwas voor 2/8 eigenaresse van het landgoed Tjitrap.
  2. Geertruida Wendelina Menu (*27 sept 1830 te Batavia en +Den Haag 16 jan 1913) en gehuwd op 6 dec 1852 te Batavia met Jhr Gustave Marie Verspijck - Lt. Gen. tit. 1874 met pensioen. Zij was 3/8 eigenaresse van het landgoed Tjitrap.

 

Aanvulling 14 juli 2014: Met toestemming en dank zij Tjok Mas (Copyright en eigendom) de volgende foto geplaatst van de grafplaat van J. Welter. Makasih Mbak Tjok.

 

 

De voor- en achterkant van het Tjitrap huis te Buitenzorg. (Collectie tropenmuseum en Twitter.) Niet direct betrekking hebbend op J. Welter, maar desondanks de moeite waard om zich in te denken in welke "comfortabele en weldoorvoede" tijden men verkeerde en veel heel vaak ten koste van.....

 

De eerste foto is de voorkant van het landhuis. 

 

Het wapen van de familie Verstege zoals het in het landhuis ergens aan een muur hing in de woonkamer/salonkamer? Collectie Tropenmuseum.

Wil men meer weten over het landgoed Tjitrap? Genoeg te vinden via de google zoekmachine. Gaat uw gang.


 

Marie Elizabeth van Kleeff gehuwd met May. Meerdere gegevens ontbreken.

 


 

The graveyards guard? Coincidence? A mix of brown and white, representing Asian and European skin colors? A Eurasian dog.


 

Lady Ayam preparing herself for being consumed as sate ayam, allowing herself to prenotice her remaining bones on Makam Peneleh.

 

Een vervolg op de graven van Peneleh kan men vinden op deze pagina Graven van Peneleh deel 2.

 

Thanks to Nathallia Fidrawati, owner and copyrights holder of all above pictures, except which are stated otherwise.

Top